Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – verwerking van persoonsgegevens

Het Bedrijf waarvan de contactgegevens vermeld staan op de « contact »-pagina van de website en de Gebruiker die aan deze laatste persoonlijke gegevens verstuurt, verbinden zich ertoe de geldende regelgeving te respecteren die van toepassing is betreffende de verwerking van persoonsgegevens en, in het bijzonder, de (EU) reglementering van het Europees Parlement en van de Raad van 27/04/2016 (GDPR).

Het Bedrijf verzamelt en verwerkt de identiteitsgegevens en de contactgegevens die het ontvangt van de Gebruiker, meer bepaald via het contactformulier van de website, alsook deze van elk ander relevant contactpersoon. Het doel van de verwerking is het beantwoorden van vragen die door de gebruiker gesteld werden, het uitvoeren van een overeenkomst, het klantenbeheer en het beheer van hun bestelling, boekhouding en direct prospecting zoals het versturen van informatie voor promotionele of commerciële doeleinden. De rechtsgrondslag is de uitvoering van een contract, de instemming van de Gebruiker, het nakomen van de wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of de legitieme belangen van het Bedrijf.

De hierboven vermelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden met naleving van het algemeen reglement betreffende gegevensbescherming en zullen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker, enkel gedeeld worden met onderaannemers, bestemmelingen of derden voor zover dit nodig is in het kader van de eerder vermelde doeleinden van de verwerking.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en de actualisering van de persoonsgegevens die hij/zij aan het bedrijf verleent en verbindt zich ertoe de bepalingen van het algemeen reglement betreffende de bescherming van gegevens na te leven ten aanzien van de personen wiens persoonsgegevens hij doorstuurde alsook betreffende alle mogelijke persoonsgegevens die hij/zij mogelijks ontvangt van eigen klanten.

De persoonsgegevens worden verwerkt en bijgehouden voor de duur die nodig is in functie van de doeleinden van de (al dan niet contractuele) relatie en van de verwerking van deze gegevens. De gegevens van de Gebruiker worden in alle gevallen ten laatste op 31 december van het zevende jaar volgend op het verzamelen van de gegevens verwijderd worden uit onze systemen behoudens de persoonsgegevens die we langer dienen bij te houden in het kader van een specifieke regelgeving of in geval van een lopend geschil waar deze persoonsgegevens van toepassing zijn.

Door zijn akkoord dat hij/zij verstrekt bij het invoeren van zijn/haar persoonsgegevens stemt de Gebruiker, naast de hierboven vermelde verwerking, in met het verzamelen en het gebruiken van zijn/haar persoonsgegevens zoals hieronder vermeld.

Het bedrijf verzamelt persoonlijke identiteitsgegevens (naam, adres, BTW-nummer, totaal aantal bezoekers op de site, aantal bezoekers op elke pagina van de site, domeinnaam van de Internetproviders van de bezoekers, IP-adres, cookies).

De Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat deze gegevens gebruikt worden voor publicitaire, commerciële of marketing-doeleinden en gaat ermee akkoord om per email of per post informatie (newsletter, enz.) te ontvangen van het Bedrijf.

Recht van inzage: De gebruiker heeft op elk moment het recht te vragen of zijn gegevens verzameld werden, gedurende welke periode en voor welke doeleinden.

Recht van rectificatie: De gebruiker heeft het recht te eisen dat zijn foutieve of onvolledige informatie gecorrigeerd of aangevuld wordt en dit op elk moment en op eenvoudig verzoek.

Recht op beperking van de verwerking: De Gebruiker kan een beperking aanvragen van de verwerking van zijn gegevens. Dit houdt in dat de betreffende gegevens binnen ons informaticasysteem « gekenmerkt » dienen te worden en dat deze gedurende een bepaalde periode niet gebruikt kunnen worden.

Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’) : Behoudens de wettelijk vastgelegde uitzonderingen heeft de Gebruiker het recht te eisen dat zijn gegevens gewist worden.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens : De Gebruiker kan eisen dat zijn gegevens hem toegestuurd worden in «een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm».

Recht van bezwaar: De gebruiker kan bezwaar maken bij de instantie bevoegd voor gegevensbescherming.

Het Bedrijf verbindt zich ertoe alle technische en organisationele middelen in te schakelen teneinde een adequaat veiligheidsniveau te garanderen bij de bescherming van de vertrouwelijkheid van de gegevens. Het bedrijf maakt melding bij de gebruiker van elke inbreuk op de vertrouwelijkheid van zijn gegevens waar het Bedrijf weet van heeft.